Publications

Journal Papers (total citations > 14,000; h-index: 58)


·       Xin Gao, Yihan Zhu, Ding Yi, Jingyuan Zhou, Shishu Zhang, Chen Yin, Feng Ding, Shuqing Zhang, Xiaohui Yi, Jizheng Wang, Lianming Tong, Yu Han, Zhongfan Liu and Jin Zhang, “Ultrathin Graphdiyne Film on Graphene through Solution Phase Van der Waals Epitaxy”, Science Advances, 2018, accepted

  ·    Weiping Deng, Yunzhu Wang, Sui Zhang, Krishna M. Gupta, Max J. Hülsey, Hiroyuki Asakura, Lingmei Liu, Yu Han, Eric M. Karp, Gregg T. Beckham, Paul J. Dyson, Jianwen Jiang, Tsunehiro Tanaka, Ye Wang, and Ning Yan, “Catalytic amino acid production from biomass-derived intermediates”, PNAS, 2018, https://doi.org/10.1073/pnas.1800272115

·​      Zhicheng Zhang, Guigao Liu, Xiaoya Cui, Yihan Zhu, Yu Han, Li Gu, Hua Zhang, “Crystal Phase and Architecture Engineering of Lotus Thalamus-Shaped Pt-Ni Anisotropic Superstructures for Highly Efficient Electrochemical Hydrogen Evolution”, Advanced Materials, 2018, accepted 

·    Liang Feng, Shuai Yuan, Liang-Liang Zhang, Kui Tan, Jia-Luo Li, Angelo Kirchon, Ling-Mei Liu, Peng Zhang, Yu Han, Yves J. Chabal, and Hong-Cai Zhou, “Creating Hierarchical Pores by Controlled Linker Thermolysis in Multivariate Metal–Organic Frameworks”, J. Am. Chem. Soc.2018, DOI: 10.1021/jacs.7b12916

·        Daliang Zhang, Yihan Zhu, Lingmei Liu, Xiangrong Ying, Chia-En Hsiung, Rachid Sougrat, Kun Li, and Yu Han, “Atomic-resolution transmission electron microscopy of electron beam-sensitive crystalline materials”, Science, 2018, 359, 675-679

·        Kui Shen, Lei Zhang, Xiaodong Chen, Lingmei Liu, Daliang Zhang, Yu Han,  Junying Chen, Jilan Long, Rafael Luque, Yingwei Li, Banglin Chen, “Ordered Macro–Microporous Metal–Organic Framework Single Crystals”, Science, 2018, 359, 206-210

·        Baiyan Li, Xinglong Dong, Hao Wang, Dingxuan Ma, Kui Tan, Stephanie Jensen, Benjamin J. Deibert, Joseph Butler, Jeremy Cure, Zhan Shi, Timo Thonhauser, Yves J. Chabal, Yu Han, and Jing Li, “Capture of organic iodides from nuclear waste by metal-organic framework-based molecular traps”, Nature Communications, 2018, accepted

·        Jing-Kai Huang, Mengliu Li, Yi Wan, Sukumar Dey, Mayur Ostwal, Daliang Zhang, Chih-Wen Yang, Chun-Jen Su, U-Ser Jeng, Jun Ming, Aram Amassian, Zhiping Lai, Yu Han, Sean Li, and Lain-Jong Li, “Functional Two-Dimensional Coordination Polymeric Layer as a Charge Barrier in Li–S Batteries”, ACS Nano, 2018, 12, 836-843

·        Zhaohui Liu, Yingjie Hua, Jianjian Wang, Xinglong Dong, Qiwei Tian, and Yu Han, “Recent progress in the direct synthesis of hierarchical zeolites: synthetic strategies and characterization methods”, Materials Chemistry Frontiers2017, DOI: 10.1039/C7QM00168A

·        Zailei Zhang, Yihan Zhu, Hiroyuki Asakura, Bin Zhang, Jiaguang Zhang, Maoxiang Zhou, Yu Han, Tsunehiro Tanaka, Aiqin Wang, Tao Zhang, Ning Yan, “Thermally stable single atom Pt/m-Al2O3 for selective hydrogenation and CO oxidation”, Nature Communications 2017, DOI:10.1038/ncomms16100

·        Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang, Fangwei Shao, Yu Han, and Hua Zhang, “Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection”,  J. Am. Chem. Soc.2017, 139, 8698–8704

·        Junze Chen, Xue-Jun Wu, Yue Gong, Yihan Zhu, Zhenzhong Yang, Bing Li, Qipeng Lu, Yifu Yu, Shikui Han, Zhicheng Zhang, Yun Zong, Yu Han, Lin Gu, and Hua Zhang, “Edge Epitaxy of Two-Dimensional MoSe2 and MoS2 Nanosheets on One-Dimensional Nanowires”, J. Am. Chem. Soc.2017, 139, 8653–8660

·        Shikui Han, Xuyong Yang, Yihan Zhu, Hai Li, Xiao Huang, Wei Huang, Xiao Wei Sun, Yu Han, and Hua Zhang, “Synthesis of WOn-WX2 (n=2.7, 2.9; X=S, Se) Heterostructures for Highly Efficient Green Quantum Dot Light-Emitting Diodes”, Angew. ChemInt. Ed.2017, DOI: 10.1002/ange.201705617

·        Jianjian Wang, Zhaohui Liu, Xinglong Dong, Chia-En Hsiung, Yihan Zhu, Lingmei Liu, and Yu Han, “Microporous Cokes Formed in Zeolite Catalysts Enable Efficient Solar Evaporation”, Journal of Materials Chemistry A2017, DOI: 10.1039/C7TA00882A

·        Yihan Zhu, Jim Ciston, Bin Zheng, Xiaohe Miao, Cory Czarnik, Yichang Pan, Rachid Sougrat, Zhiping Lai, Chia-En Hsiung, Kexin Yao, Ingo Pinnau, Ming Pan, Yu Han, “Unravelling surface and interfacial structures of a metal–organic framework by transmission electron microscopy”, Nature Materials2017, doi:10.1038/nmat4852

·        Rachit Khare, Zhaohui  Liu; Yu Han, Aditya Bhan, “A mechanistic basis for the effect of aluminum content on ethene selectivity in methanol-to-hydrocarbons conversion on HZSM-5”, Journal of Catalysis2017, doi:10.1016/j.jcat.2017.02.022

·        Changxu Liu, Jianfeng Huang, Chia-En Hsiung, Yi Tian, Jianjian Wang, Yu Han and Andrea Fratalocchi, “High-Performance Large-Scale Solar Steam Generation with Nanolayers of Reusable Biomimetic Nanoparticles”, Advanced Sustainable Systems2017, DOI: 10.1002/adsu.201600013

·        Hong Wang, Shixiong Min, Chun Ma, Zhixiong Liu, Weiyi Zhang, Qiang Wang, Debao Li, Yangyang Li, Stuart Turner, Yu Han, Haibo Zhu, Edy Abou-hamad, Mohamed Nejib Hedhili, Jun Pan, Weili Yu, Kuo-Wei Huang, Lain-Jong Li, Jiayin Yuan, Markus Antonietti, Tom Wu, “Synthesis of single-crystal-like nanoporous carbon membranes and their application in overall water splitting”, Nature Communications, 2017, doi:10.1038/ncomms13592

·        Yao Zheng, Yan Jiao, Yihan Zhu, Lu Hua Li, Yu Han, Ying Chen, Mietek Jaroniec, and Shi-Zhang Qiao “High Electrocatalytic Hydrogen Evolution Activity of an Anomalous Ruthenium Catalyst”, J. Am. Chem. Soc.2016138, 16174–16181

·        Zhaohui Liu, Xinglong Dong, Xin Liu, Yu Han, “Oxygen-containing Coke Species in Zeolite-catalyzed Conversion of Methanol to Hydrocarbons“, Catalysis Science & Technology, 20166, 8157 - 8165

·        Sanyang Han, Xian Qin, Zhongfu An, Yihan Zhu, Liangliang Liang, Yu Han, Wei Huang, and Xiaogang Liu, “Multicolour synthesis in lanthanide-doped nanocrystals through cation exchange in water”, Nature Communications2016, DOI: 10.1038/ncomms13059

·        Xili Cui, Kaijie Chen, Huabin Xing, Qiwei Yang, Rajamani Krishna, Zongbi Bao, Hui Wu, Wei Zhou, Xinglong Dong, Yu Han, Bin Li, Qilong Ren, Michael J. Zaworotko, Banglin Chen, “Pore chemistry and size control in hybrid porous materials for acetylene capture from ethylene”, Science2016, DOI: 10.1126/science.aaf2458

·        Xin Liu, Yang Yang, Minmin Chu, Ting Duan, Changgong Meng, Yu Han, “Defect stabilized gold atoms on graphene as potential catalysts for ethylene epoxidation: a first-principles investigation”, Catalysis Science & Technology20166, 1632-1641

·        Xue-Jun Wu, Junze Chen, Chaoliang Tan, Yihan Zhu, Yu Han, Hua Zhang "Controlled growth of high-density CdS and CdSe nanorod arrays on selective facets of two-dimensional semiconductor nanoplates", Nature Chemistry20168, 470-475

·        Kai-Yang Niu, Miao Liu, Kristin A. Persson, Yu Han, Haimei Zheng, “Strain-Mediated Interfacial Dynamics during Au-PbS Core-Shell Nanostructure Formation”, ACS Nano201610, 6235-6240

·        Qiwei Tian, Zhaohui Liu, Yihan Zhu, Xinglong Dong, Youssef Saih, Jean-Marie Basset, Miao Sun, Wei Xu, Liangkui Zhu, Daliang Zhang, Jianfeng Huang, Xiangju Meng, Feng-shou Xiao, and Yu Han, “Beyond Creation of Mesoporosity: the Advantages of Polymer-based Dual-function Templates for Fabricating Hierarchical Zeolites” Adv. Func. Mater.  2016, DOI: 10.1002/adfm.201504888. 

·        Jianfeng Huang, Yihan Zhu, Changxu Liu, Zhan Shi, Andrea Fratalocchi, Yu Han, “Unravelling Thiol’s Role in Directing Asymmetric Growth of Au Nanorod–Au Nanoparticle Dimers”, Nano Lett. 2016, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04329

·        Jianfeng Huang, Changxu Liu, Yihan Zhu, S. Masala, E. Alarousu, Yu Han, Andrea Fratalocchi, “Harnessing structural darkness in the visible and infrared wavelengths for a new source of light” Nature Nanotechnology 2016, 11, 60-66

·        Liu, Z.; Dong, X.; Zhu, Y.; Emwas, A.-H.; Zhang, D.; Tian, Q.; Han, Y., Investigating the Influence of Mesoporosity in Zeolite Beta on Its Catalytic Performance for the Conversion of Methanol to Hydrocarbons. ACS Catalysis 2015, 5837-5845.

·        Wang, L.; Zhu, Y.; Wang, J. Q.; Liu, F.; Huang, J.; Meng, X.; Basset, J. M.; Han, Y.; Xiao, F. S., Two-dimensional gold nanostructures with high activity for selective oxidation of carbon-hydrogen bonds. Nature Communications 2015, 6.

·        Zhao, Y.; Liu, X.; Han, Y., Microporous carbonaceous adsorbents for CO2 separation via selective adsorption. RSC Advances 2015, 5 (38), 30310-30330.

·        Huang, J.; Zhu, Y.; Liu, C.; Zhao, Y.; Liu, Z.; Hedhili, M. N.; Fratalocchi, A.; Han, Y., Fabricating a Homogeneously Alloyed AuAg Shell on Au Nanorods to Achieve Strong, Stable, and Tunable Surface Plasmon Resonances. Small 2015, 11, 5214-5221.

·        Liu, X.; Sui, Y.; Duan, T.; Meng, C.; Han, Y., Monodisperse Pt atoms anchored on N-doped graphene as efficient catalysts for CO oxidation: A first-principles investigation. Catalysis Science and Technology 2015, 5 (3), 1658-1667.

·        ·Liu, X.; Duan, T.; Meng, C.; Han, Y., Pt atoms stabilized on hexagonal boron nitride as efficient single-atom catalysts for CO oxidation: A first-principles investigation. RSC Advances 2015, 5 (14), 10452-10459.

·        Li, P.; He, Y.; Zhao, Y.; Weng, L.; Wang, H.; Krishna, R.; Wu, H.; Zhou, W.; O'Keeffe, M.; Han, Y.; Chen, B., A rod-packing microporous hydrogen-bonded organic framework for highly selective separation of C2H2/CO2at room temperature. Angewandte Chemie - International Edition 2015, 54 (2), 574-577.

·        Hu, T.-L.; Wang, H.; Li, B.; Krishna, R.; Wu, H.; Zhou, W.; Zhao, Y.; Han, Y.; Wang, X.; Zhu, W.; Yao, Z.; Xiang, S.; Chen, B., Microporous metal-organic framework with dual functionalities for highly efficient removal of acetylene from ethylene/acetylene mixtures. Nature Communications 2015, 6.

·        Fan, Z.; Huang, X.; Han, Y.; Bosman, M.; Wang, Q.; Zhu, Y.; Liu, Q.; Li, B.; Zeng, Z.; Wu, J.; Shi, W.; Li, S.; Gan, C. L.; Zhang, H., Surface modification-induced phase transformation of hexagonal close-packed gold square sheets. Nature Communications 2015, 6.

·        Zhu, Y.; He, J.; Shang, C.; Miao, X.; Huang, J.; Liu, Z.; Chen, H.; Han, Y., Experimental evidence of chiral gold nanowires with boerdijk-coxeter-bernal structure by atomic-resolution imaging. Microscopy and Microanalysis 2014, 20 (3), 1060-1061.

·        Zhu, Y.; He, J.; Shang, C.; Miao, X.; Huang, J.; Liu, Z.; Chen, H.; Han, Y., Chiral gold nanowires with boerdijk-coxeter-bernal structure. Journal of the American Chemical Society 2014, 136 (36), 12746-12752.

·        Zhu, J.; Zhu, Y.; Zhu, L.; Rigutto, M.; Van Der Made, A.; Yang, C.; Pan, S.; Wang, L.; Zhu, L.; Jin, Y.; Sun, Q.; Wu, Q.; Meng, X.; Zhang, D.; Han, Y.; Li, J.; Chu, Y.; Zheng, A.; Qiu, S.; Zheng, X.; Xiao, F. S., Highly mesoporous single-crystalline zeolite beta synthesized using a nonsurfactant cationic polymer as a dual-function template. Journal of the American Chemical Society 2014, 136 (6), 2503-2510.

·        Zhou, H.; Deng, R.; Li, Y. F.; Yao, B.; Ding, Z. H.; Wang, Q. X.; Han, Y.; Wu, T.; Liu, L., Wavelength-tuned light emission via modifying the band edge symmetry: Doped SnO2 as an example. Journal of Physical Chemistry C 2014, 118 (12), 6365-6371.

·        Zheng, Y.; Jiao, Y.; Zhu, Y.; Li, L. H.; Han, Y.; Chen, Y.; Du, A.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z., Hydrogen evolution by a metal-free electrocatalyst.Nature Communications 2014, 5.

·        Zhang, J.; Sun, M.; Liu, X.; Han, Y., Catalytic oxidative conversion of cellulosic biomass to formic acid and acetic acid with exceptionally high yields. Catalysis Today 2014, 233, 77-82.

·        Zhang, J.; Sun, M.; Han, Y., Selective oxidation of glycerol to formic acid in highly concentrated aqueous solutions with molecular oxygen using V-substituted phosphomolybdic acids. RSC Advances 2014, 4 (67), 35463-35466.

·        Yin, S.; Zhu, Y.; Ren, Z.; Chao, C.; Li, X.; Wei, X.; Shen, G.; Han, Y.; Han, G., Facile synthesis of PbTiO3 truncated octahedra via solid-state reaction and their application in low-temperature CO oxidation by loading Pt nanoparticles. J. Mater. Chem. A 2014, 2 (24), 9035-9039.

·        Wang, Q.; Zhu, Y.; Huang, J.; Han, Y., STEM tomography and surface plasmon imaging of a Au-Pd Bi-metallic nanorod with exotic morphology. Microscopy and Microanalysis 2014, 20 (3), 622-623.

·        Wang, J.; Deng, R.; Macdonald, M. A.; Chen, B.; Yuan, J.; Wang, F.; Chi, D.; Andy Hor, T. S.; Zhang, P.; Liu, G.; Han, Y.; Liu, X., Enhancing multiphoton upconversion through energy clustering at sublattice level. Nature Materials 2014, 13 (2), 157-162.

·        Wang, H.; Yao, K.; Zhang, Z.; Jagiello, J.; Gong, Q.; Han, Y.; Li, J., The first example of commensurate adsorption of atomic gas in a MOF and effective separation of xenon from other noble gases. Chemical Science 2014, 5 (2), 620-624.

·        Tian, Q.; Wang, Q.; Yao, K. X.; Teng, B.; Zhang, J.; Yang, S.; Han, Y., Multifunctional polypyrrole@fe3o4 nanoparticles for dual-modal imaging and in vivo photothermal cancer therapy. Small 2014, 10 (6), 1063-1068.

·        Nie, A.; Cheng, Y.; Zhu, Y.; Asayesh-Ardakani, H.; Tao, R.; Mashayek, F.; Han, Y.; Schwingenschlögl, U.; Klie, R. F.; Vaddiraju, S.; Shahbazian-Yassar, R., Lithiation-induced shuffling of atomic stacks. Nano Letters 2014, 14 (9), 5301-5307.

·        Liu, X.; Sui, Y.; Meng, C.; Han, Y., Tuning the reactivity of Ru nanoparticles by defect engineering of the reduced graphene oxide support.RSC Advances 2014, 4 (42), 22230-22240.

·        Liu, X.; Sui, Y.; Duan, T.; Meng, C.; Han, Y., CO oxidation catalyzed by Pt-embedded graphene: A first-principles investigation. Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16 (43), 23584-23593.

·        Liu, X.; Duan, T.; Sui, Y.; Meng, C.; Han, Y., Copper atoms embedded in hexagonal boron nitride as potential catalysts for CO oxidation: A first-principles investigation. RSC Advances 2014, 4 (73), 38750-38760.

·        Liu, K.; Ma, D.; Li, B.; Li, Y.; Yao, K.; Zhang, Z.; Han, Y.; Shi, Z., High storage capacity and separation selectivity for C2hydrocarbons over methane in the metal-organic framework Cu-TDPAT. J. Mater. Chem. A 2014, 2 (38), 15823-15828.

·        Li, J.; Liu, L.; Liu, Y.; Li, M.; Zhu, Y.; Liu, H.; Kou, Y.; Zhang, J.; Han, Y.; Ma, D., Direct conversion of cellulose using carbon monoxide and water on a Pt-Mo2C/C catalyst. Energy and Environmental Science 2014, 7 (1), 393-398.

·        Li, B.; Zhang, Y.; Krishna, R.; Yao, K.; Han, Y.; Wu, Z.; Ma, D.; Shi, Z.; Pham, T.; Space, B.; Liu, J.; Thallapally, P. K.; Liu, J.; Chrzanowski, M.; Ma, S., Introduction of π-complexation into porous aromatic framework for highly selective adsorption of ethylene over ethane. Journal of the American Chemical Society 2014, 136 (24), 8654-8660.

·        Han, Y.; Zhu, Y.; Zhang, D., Structural Diversity in Ordered Mesoporous Silica Materials. In Advanced Hierarchical Nanostructured Materials, 2014; pp 1-34.

·        Chang, Y. H.; Zhang, W.; Zhu, Y.; Han, Y.; Pu, J.; Chang, J. K.; Hsu, W. T.; Huang, J. K.; Hsu, C. L.; Chiu, M. H.; Takenobu, T.; Li, H.; Wu, C. I.; Chang, W. H.; Wee, A. T. S.; Li, L. J., Monolayer MoSe2 grown by chemical vapor deposition for fast photodetection. ACS Nano 2014, 8 (8), 8582-8590.

·        Bai, T.; Li, C.; Li, F.; Zhao, L.; Wang, Z.; Huang, H.; Chen, C.; Han, Y.; Shi, Z.; Feng, S., A simple solution-phase approach to synthesize high quality ternary AgInSe2 and band gap tunable quaternary AgIn(S1-xSe x)2 nanocrystals. Nanoscale 2014, 6 (12), 6782-6789.

·        ·Zhao, Y.; Yao, K. X.; Teng, B.; Zhang, T.; Han, Y., A perfluorinated covalent triazine-based framework for highly selective and water-tolerant CO2 capture. Energy and Environmental Science 2013, 6 (12), 3684-3692.

·        Wang, D.; Sun, J.; Cao, X.; Zhu, Y.; Wang, Q.; Wang, G.; Han, Y.; Lu, G.; Pang, G.; Feng, S., High-performance gas sensing achieved by mesoporous tungsten oxide mesocrystals with increased oxygen vacancies. J. Mater. Chem. A 2013, 1 (30), 8653-8657.

·        Tian, Q.; Hu, J.; Zhu, Y.; Zou, R.; Chen, Z.; Yang, S.; Li, R.; Su, Q.; Han, Y.; Liu, X., Sub-10 nm Fe3O4@Cu2-xS core-shell nanoparticles for dual-modal imaging and photothermal therapy. Journal of the American Chemical Society 2013, 135 (23), 8571-8577

·        Tan, H.; Hedhill, M. N.; Wang, Y.; Zhang, J.; Li, K.; Sioud, S.; Al-Talla, Z. A.; Amad, M. H.; Zhan, T.; Tall, O. E.; Han, Y., One-pot synthesis of Cu/ZnO/ZnAl2O4 catalysts and their catalytic performance in glycerol hydrogenolysis. Catalysis Science and Technology 2013, 3 (12), 3360-3370.

·        Ma, X.; Swaidan, R.; Teng, B.; Tan, H.; Salinas, O.; Litwiller, E.; Han, Y.; Pinnau, I., Carbon molecular sieve gas separation membranes based on an intrinsically microporous polyimide precursor. Carbon 2013, 62, 88-96.

·        Liu, X.; Meng, C.; Han, Y., Defective graphene supported MPd12 (M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pd) nanoparticles as potential oxygen reduction electrocatalysts: A first-principles study. Journal of Physical Chemistry C 2013, 117 (3), 1350-1357.

·        Huang, J.; Zhu, Y.; Lin, M.; Wang, Q.; Zhao, L.; Yang, Y.; Yao, K. X.; Han, Y., Site-specific growth of Au-Pd alloy horns on Au nanorods: A platform for highly sensitive monitoring of catalytic reactions by surface enhancement raman spectroscopy. Journal of the American Chemical Society 2013, 135 (23), 8552-8561.

·        Cheng, Y.; Yao, K.; Yang, Y.; Li, L.; Yao, Y.; Wang, Q.; Zhang, X.; Han, Y.; Schwingenschlögl, U., Van der Waals epitaxial growth of MoS2 on SiO2/Si by chemical vapor deposition. RSC Advances 2013, 3 (38), 17287-17293.

·        ·Zhu, Y.; Wang, Q.; Zhao, L.; Teng, B.; Lu, W.; Han, Y., Atomic resolution imaging of nanoscale structural ordering in a complex metal oxide catalyst. Chemistry of Materials 2012, 24 (16), 3269-3278.

·        Zhu, Y.; Wang, Q.; Zhao, L.; Han, Y., Direct observation of surface reconstruction and termination on a complex metal oxide catalyst by electron microscopy. Angewandte Chemie - International Edition 2012, 51 (17), 4176-4180.

·        Zhao, Y.; Zhao, L.; Yao, K. X.; Yang, Y.; Zhang, Q.; Han, Y., Novel porous carbon materials with ultrahigh nitrogen contents for selective CO 2 capture. Journal of Materials Chemistry 2012, 22 (37), 19726-19731.

·        Zhao, Y.; Zhao, L.; Wang, G.; Han, Y., Erratum: Fabrication of the tricontinuous mesoporous IBN-9 structure with surfactant CTAB (Chemistry of Materials (2011) 23 (5250-5255) DOI: 10.1021/cm2023983). Chemistry of Materials 2012, 24 (8), 1546.

·        Zhao, Y.; Liu, X.; Yao, K. X.; Zhao, L.; Han, Y., Superior capture of CO2 achieved by introducing extra-framework cations into N-doped microporous carbon. Chemistry of Materials 2012, 24 (24), 4725-4734.

·        Zhang, J.; Liu, X.; Sun, M.; Ma, X.; Han, Y., Direct conversion of cellulose to glycolic acid with a phosphomolybdic acid catalyst in a water medium. ACS Catalysis 2012, 2 (8), 1698-1702.

·        Yu, Z. B.; Han, Y.; Zhao, L.; Huang, S.; Zheng, Q. Y.; Lin, S.; Córdova, A.; Zou, X.; Sun, J., Intergrown new zeolite beta polymorphs with interconnected 12-ring channels solved by combining electron crystallography and single-crystal X-ray diffraction. Chemistry of Materials2012, 24 (19), 3701-3706.

·        Yao, K. X.; Liu, X.; Li, Z.; Li, C. C.; Zeng, H. C.; Han, Y., Preparation of a Ru-Nanoparticles/Defective-Graphene Composite as a Highly Efficient Arene-Hydrogenation Catalyst. ChemCatChem 2012, 4 (12), 1938-1942.

·        Wei, W.; He, T.; Teng, X.; Wu, S.; Ma, L.; Zhang, H.; Ma, J.; Yang, Y.; Chen, H.; Han, Y.; Sun, H.; Huang, L., Nanocomposites of graphene oxide and upconversion rare-earth nanocrystals with superior optical limiting performance. Small 2012, 8 (14), 2271-2276.

·        Wang, D.; Ren, L.; Zhou, X.; Wang, X. Z.; Zhou, J.; Han, Y.; Kang, N., Rapid microwave-enhanced hydrothermal synthesis and shape evolution of uniform NaGdF 4:Yb, Er (Tm/Ho) nanocrystals with upconversion and paramagnetic properties. Nanotechnology 2012, 23 (22).

·        Teng, X.; Zhu, Y.; Wei, W.; Wang, S.; Huang, J.; Naccache, R.; Hu, W.; Tok, A. I. Y.; Han, Y.; Zhang, Q.; Fan, Q.; Huang, W.; Capobianco, J. A.; Huang, L., Lanthanide-doped Na xScF 3+ x nanocrystals: Crystal structure evolution and multicolor tuning. Journal of the American Chemical Society 2012, 134 (20), 8340 -8343.

·        Sueyoshi, M.; Al-Maamari, R. S.; Jibril, B.; Tasaki, M.; Okamura, K.; Kuwagaki, H.; Yahiro, H.; Sagata, K.; Han, Y., Preparation and characterization of adsorbents for treatment of water associated with oil production. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2012, 97, 80-87.

·        Miyasaka, K.; Bennett, A. G.; Han, L.; Han, Y.; Xiao, C.; Fujita, N.; Castle, T.; Sakamoto, Y.; Che, S.; Terasaki, O., The role of curvature in silica mesoporous crystals. Interface Focus 2012, 2 (5), 634-6 44.

·        Ma, X.; Swaidan, R.; Belmabkhout, Y.; Zhu, Y.; Litwiller, E.; Jouiad, M.; Pinnau, I.; Han, Y., Synthesis and gas transport properties of hydroxyl-functionalized polyimides with intrinsic microporosity. Macromolecules 2012, 45 (9), 3841-3849.

·        ·Liu, X.; Yao, K. X.; Meng, C.; Han, Y., Graphene substrate-mediated catalytic performance enhancement of Ru nanoparticles: A first-principles study. Dalton Transactions 2012, 41 (4), 1289-1296.

·        Liu, X.; Meng, C.; Han, Y., Substrate-mediated enhanced activity of Ru nanoparticles in catalytic hydrogenation of benzene. Nanoscale 2012,4 (7), 2288-2295.

·        Liu, X.; Meng, C.; Han, Y., Unique reactivity of Fe nanoparticles-defective graphene composites toward NH x (x = 0, 1, 2, 3) adsorption: A first-principles study. Physical Chemistry Chemical Physics 2012, 14 (43), 15036-15045.

·        Liu, X.; Li, L.; Meng, C.; Han, Y., Palladium nanoparticles/defective graphene composites as oxygen reduction electrocatalysts: A first-principles study. Journal of Physical Chemistry C 2012, 116 (4), 2710-2719.

·        Liu, N.; Yao, Y.; Cha, J. J.; McDowell, M. T.; Han, Y.; Cui, Y., Functionalization of silicon nanowire surfaces with metal-organic frameworks.Nano Research 2012, 5 (2), 109-116.

·        Li, B.; Zhang, Z.; Li, Y.; Yao, K.; Zhu, Y.; Deng, Z.; Yang, F.; Zhou, X.; Li, G.; Wu, H.; Nijem, N.; Chabal, Y. J.; Lai, Z.; Han, Y.; Shi, Z.; Feng, S.; Li, J., Enhanced binding affinity, remarkable selectivity, and high capacity of CO 2 by dual functionalization of a rht-type metal-organic framework. Angewandte Chemie - International Edition 2012, 51 (6), 1412-1415.

·        Lee, S. S.; Riduan, S. N.; Erathodiyil, N.; Lim, J.; Cheong, J. L.; Cha, J.; Han, Y.; Ying, J. Y., Magnetic nanoparticles entrapped in siliceous mesocellular foam: A new catalyst support. Chemistry - A European Journal 2012, 18 (24), 7394-7403.

·        Han, Y.; Zhang, D., Ordered mesoporous silica materials with complicated structures. Current Opinion in Chemical Engineering 2012, 1 (2), 129-137.

·        Han, Y.; Wang, L.; Yu, Y. In A video tracking algorithm for UAV based on differential evolution particle filter, Chinese Control Conference, CCC, 2012; pp 3955-3959.

·        Cheng, Y. C.; Wang, H. T.; Zhu, Z. Y.; Zhu, Y. H.; Han, Y.; Zhang, X. X.; Schwingenschlögl, U., Strain-activated edge reconstruction of graphene nanoribbons. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 2012, 85 (7).

·        Zhao, Y.; Zhao, L.; Wang, G.; Han, Y., Fabrication of the tricontinuous mesoporous IBN-9 structure with surfactant CTAB. Chemistry of Materials 2011, 23 (23), 5250-5255.

·        Zhao, Y.; Zhang, D.; Zhao, L.; Wang, G.; Zhu, Y.; Cairns, A.; Sun, J.; Zou, X.; Han, Y., Controlled synthesis of the tricontinuous mesoporous material IBN-9 and its carbon and platinum derivatives. Chemistry of Materials 2011, 23 (16), 3775-3786.

·        Zhang, J.; Liu, X.; Hedhili, M. N.; Zhu, Y.; Han, Y., Highly Selective and Complete Conversion of Cellobiose to Gluconic Acid over Au/Cs2HPW12O40 Nanocomposite Catalyst. ChemCatChem 2011, 3 (8), 1294-1298.

·        Zhang, D.; Sun, J.; Han, Y.; Zou, X., Structure study of the tri-continuous mesoporous silica IBN-9 by electron crystallography. Microporous and Mesoporous Materials 2011, 146 (1-3), 88-96.

·        Yao, K. X.; Liu, X.; Zhao, L.; Zeng, H. C.; Han, Y., Site-specific growth of Au particles on ZnO nanopyramids under ultraviolet illumination.Nanoscale 2011, 3 (10), 4195-4200.

·        Wang, Z.; Zhang, J.; Chen, P.; Zhou, X.; Yang, Y.; Wu, S.; Niu, L.; Han, Y.; Wang, L.; Chen, P.; Boey, F.; Zhang, Q.; Liedberg, B.; Zhang, H., Label-free, electrochemical detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus DNA with reduced graphene oxide-modified electrodes.Biosensors and Bioelectronics 2011, 26 (9), 3881-3886.

·        Wang, Y.; Wang, Q.; Sun, H.; Zhang, W.; Chen, G.; Wang, Y.; Shen, X.; Han, Y.; Lu, X.; Chen, H., Chiral transformation: From single nanowire to double helix. Journal of the American Chemical Society 2011, 133 (50), 20060-20063.

·        Wang, F.; Deng, R.; Wang, J.; Wang, Q.; Han, Y.; Zhu, H.; Chen, X.; Liu, X., Tuning upconversion through energy migration in core-shell nanoparticles. Nature Materials 2011, 10 (12), 968-973.

·        Ma, X. H.; Fu, L. M.; Zhao, Y.; Ai, X. C.; Zhang, J. P.; Han, Y.; Guo, Z. X., Chiral crystal of a C2v-symmetric 1,3-diazaaulene derivative showing efficient optical second harmonic generation. Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics 2011, 49 (9), 649-656.

·        Zhao, L.; Zhao, Y.; Han, Y., Pore fabrication in various silica-based nanoparticles by controlled etching. Langmuir 2010, 26 (14), 11784-11789.

·        Yang, M.; Chen, G.; Zhao, Y.; Silber, G.; Wang, Y.; Xing, S.; Han, Y.; Chen, H., Mechanistic investigation into the spontaneous linear assembly of gold nanospheres. Physical Chemistry Chemical Physics 2010, 12 (38), 11850-11860.

·        Wang, F.; Han, Y.; Lim, C. S.; Lu, Y.; Wang, J.; Xu, J.; Chen, H.; Zhang, C.; Hong, M.; Liu, X., Simultaneous phase and size control of upconversion nanocrystals through lanthanide doping. Nature 2010, 463 (7284), 1061-1065.

·        Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Siliceous mesocellular foam for high-performance liquid chromatography: Effect of morphology and pore structure. Journal of Chromatography A 2010, 1217 (26), 4337-4343.

·        Hua, J.; Han, Y., One-step preparation of zeolite silicalite-1 microspheres with adjustable macroporosity. Chemistry of Materials 2009, 21(12), 2344-2348.

·        Previous publications

·        Han, Y.; Zhang, D.; Chng, L. L.; Sun, J.; Zhao, L.; Zou, X.; Ying, J. Y., A tri-continuous mesoporous material with a silica pore wall following a hexagonal minimal surface. Nature Chemistry 2009, 1 (2), 123-1 27.

·        Lin, A. W. H.; Yen Ang, C.; Patra, P. K.; Han, Y.; Gu, H.; Le Breton, J. M.; Juraszek, J.; Chiron, H.; Papaefthymiou, G. C.; Tamil Selvan, S.; Ying, J. Y., Seed-mediated synthesis, properties and application of γ-Fe 2O3-CdSe magnetic quantum dots. Journal of Solid State Chemistry 2011, 184(8), 2150-2158.

·        Han, Y.; Pitukmanorom, P.; Zhao, L.; Ying, J. Y., Generalized synthesis of mesoporous shells on zeolite crystals. Small 2011, 7 (3), 326-332.

·        Luo, S. C.; Yu, H. H.; Wan, A. C. A.; Han, Y.; Ying, J. Y., A general synthesis for PEDOT-coated nonconductive materials and PEDOT hollow particles by aqueous chemical polymerization. Small 2008, 4 (11), 2051-2058.

·        Han, Y.; Jiang, J.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Reverse microemulsion-mediated synthesis of silica-coated gold and silver nanoparticles. Langmuir2008, 24 (11), 5842-5848.

·        Erathodiyil, N.; Ooi, S.; Seayad, A. M.; Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Palladium nanoclusters supported on propylurea-modified siliceous mesocellular foam for coupling and hydrogenation reactions. Chemistry - A European Journal 2008, 14 (10), 3118-3125.

·        Erathodiyil, N.; Ooi, S.; Seayad, A. M.; Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Palladium nanoclusters supported on propylurea-modified siliceous mesocellular foam for coupling and hydrogenation reactions. Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) 2008, 14 (10), 3118-3125.

·        Han, Y.; Zhao, L.; Ying, J. Y., Entropy-driven helical mesostructure formation with achiral cationic surfactant templates. Advanced Materials2007, 19 (18), 2454-2459.

·        Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Spherical siliceous mesocellular foam particles for high-speed size exclusion chromatography. Chemistry of Materials 2007, 19 (9), 2292-2298.

·        Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Spherical siliceous mesocellular foam particles for high-speed size exclusion chromatography. In Studies in Surface Science and Catalysis, 2007; Vol. 165, pp 829-832.

·        Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y. In Immobilization of lipase on hydrophobically modified siliceous mesocellular foam under high flow condition, AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, 2007.

·        Han, Y.; Lee, S. S.; Ying, J. Y., Pressure-driven enzyme entrapment in siliceous mesocellular foam. Chemistry of Materials 2006, 18 (3), 643-649.

·        Yang, X.; Han, Y.; Lin, K.; Tian, G.; Feng, Y.; Meng, X.; Di, Y.; Du, Y.; Zhang, Y.; Xiao, F. S., Ordered mesoporous titanosilicates with catalytically stable and active four-coordinated titanium sites. Chemical Communications 2004, 10 (22), 2612-2613.

·        Xu, X.; Han, Y.; Li, D.; Ding, H.; Wang, Y.; Xiao, F. S., Improved structural order, stability, and anion-exchange capacity of cation-mediated bridged hybrid mesoscopic materials by using chelating ligands. Chemistry of Materials 2004, 16 (18), 3507-3512.

·        Wu, S.; Han, Y.; Zou, Y. C.; Song, J. W.; Zhao, L.; Di, Y.; Liu, S. Z.; Xiao, F. S., Synthesis of Heteroatom Substituted SBA-15 by the "pH-Adjusting" Method. Chemistry of Materials 2004, 16 (3), 486-492.

·        Sun, Y.; Yuan, L.; Ma, S.; Han, Y.; Zhao, L.; Wang, W.; Chen, C. L.; Xiao, F. S., Improved catalytic activity and stability of mesostructured sulfated zirconia by Al promoter. Applied Catalysis A: General 2004, 268 (1-2), 17-24.

·        Li, D.; Han, Y.; Song, J.; Zhao, L.; Xu, X.; Di, Y.; Xiao, F. S., High-temperature synthesis of stable ordered mesoporous silica materials by using fluorocarbon-hydrocarbon surfactant mixtures. Chemistry - A European Journal 2004, 10 (23), 5911-5922.

·        Han, Y.; Ying, J. Y., Generalized fluorocarbon-surfactant-mediated synthesis of nanoparticles with various mesoporous structures.Angewandte Chemie - International Edition 2004, 44 (2), 288-292.

·        Chen, F.; Zhang, M.; Han, Y.; Xiao, F.; Yue, Y.; Ye, C.; Deng, F., Characterization of Microporosity in Ordered Mesoporous Material MAS-7 by 129Xe NMR Spectroscopy. Journal of Physical Chemistry B 2004, 108 (12), 3728-3734.

·        Zhang, G.; Yu, Y.; Chen, X.; Han, Y.; Di, Y.; Yang, B.; Xiao, F.; Shen, J., Silica nanobottles templated from functional polymer spheres. Journal of Colloid and Interface Science 2003, 263 (2), 467-472.

·        Xu, X.; Han, Y.; Zhao, L.; Yu, Y.; Li, D.; Ding, H.; Li, N.; Guo, Y.; Xiao, F. S., Anion-exchange properties and reversible phase transitions of metal-cation-mediated bridged organic - Inorganic hybrid mesoscopic materials. Chemistry of Materials 2003, 15 (1), 74-77.

·        Sun, Y.; Han, Y.; Yuan, L.; Ma, S.; Jiang, D.; Xiao, F. S., Microporosity in ordered mesoporous aluminosilicates characterized by catalytic probing reactions. Journal of Physical Chemistry B 2003, 107 (8), 1853-1857.

·        Meng, X.; Li, D.; Yang, X.; Yu, Y.; Wu, S.; Han, Y.; Yang, Q.; Jiang, D.; Xiao, F. S., Synthesis, characterization, and catalytic activity of mesostructured titanosilicates assembled from polymer surfactants with preformed titanosilicate precursors in strongly acidic media. Journal of Physical Chemistry B 2003, 107 (34), 8972-8980.

·        Han, Y.; Meng, X.; Guan, H.; Yu, Y.; Zhao, L.; Xu, X.; Yang, X.; Wu, S.; Li, N.; Xiao, F. S., Stable iron-incorporated mesoporous silica materials (MFS-9) prepared in strong acidic media. Microporous and Mesoporous Materials 2003, 57 (2), 191-198.

·        Han, Y.; Li, N.; Zhao, L.; Li, D.; Xu, X.; Wu, S.; Di, Y.; Li, C.; Zou, Y.; Yu, Y.; Xiao, F. S., Understanding of the high hydrothermal stability of the mesoporous materials prepared by the assembly of triblock copolymer with preformed zeolite precursors in acidic media. Journal of Physical Chemistry B 2003, 107 (31), 7551-7556.

·        Han, Y.; Li, D.; Zhao, L.; Song, J.; Yang, X.; Li, N.; Di, Y.; Li, C.; Wu, S.; Xu, X.; Meng, X.; Lin, K.; Xiao, F. S., High-temperature generalized synthesis of stable ordered mesoporous silica-based materials by using fluorocarbon-hydrocarbon surfactant mixtures. Angewandte Chemie - International Edition 2003, 42 (31), 3633-3637.

·        Zhang, Z.; Han, Y.; Zhu, L.; Wang, R.; Yu, Y.; Qiu, S.; Zhao, D.; Xiao, F. S., Erratum: Strongly acidic and high-temperature hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates with ordered hexagonal structure (Angewandte Chemie - International Edition (2001) 40 (1258-1362)).Angewandte Chemie - International Edition 2002, 41 (13), 2226.

·        Xiao, F. S.; Han, Y.; Yu, Y.; Meng, X.; Yang, M.; Wu, S., Hydrothermally stable ordered mesoporous titanosilicates with highly active catalytic sites. Journal of the American Chemical Society 2002, 124 (6), 888-889.

·        Xiao, F. S.; Han, Y.; Qiu, S. L., Acidity and Hydrothermal Stability of Mesoporous Materials. Kao Teng Hsueh Hsiao Hua Heush Hsueh Pao/ Chemical Journal of Chinese Universities 2002, 23 (10), 1852-1853.

·        Liu, J.; Zhang, X.; Han, Y.; Xiao, F. S., Direct observation of nanorange ordered microporosity within mesoporous molecular sieves. Chemistry of Materials 2002, 14 (6), 2536-2540.

·        Han, Y.; Yu, Y.; Xu, X. Z.; Xiao, F. S.; Liu, X. C.; Han, X. W.; Bao, X. H., Stable tetrahedral aluminum sites in hexagonal mesoporous aluminosilicates. Chinese Journal of Chemistry 2002, 20 (8), 711-714.

·        Han, Y.; Wu, S.; Sun, Y.; Li, D.; Xiao, F. S.; Liu, J.; Zhang, X., Hydrothermally stable ordered hexagonal mesoporous aluminosilicates assembled from a triblock copolymer and preformed aluminosilicate precursors in strongly acidic media. Chemistry of Materials 2002, 14 (3), 1144-1148.

·        Zhu, L.; Xiao, F. S.; Zhang, Z.; Sun, Y.; Han, Y.; Qiu, S., High activity in catalytic cracking over stable mesoporous aluminosilicates. Catalysis Today 2001, 68 (1-3), 209-216.

·        Zhang, Z.; Han, Y.; Zhu, L.; Wang, R.; Yu, Y.; Qiu, S.; Zhao, D.; Xiao, F. S., Strongly acidic and high-temperature hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates with ordered hexagonal structure. Angewandte Chemie - International Edition 2001, 40 (7), 1258-1262.

·        Zhang, Z.; Han, Y.; Xiao, F. S.; Qiu, S.; Zhu, L.; Wang, R.; Yu, Y.; Zhang, Z.; Zou, B.; Wang, Y.; Sun, H.; Zhao, D.; Wei, Y., Mesoporous aluminosilicates with ordered hexagonal structure, strong acidity, and extraordinary hydrothermal stability at high temperatures. Journal of the American Chemical Society 2001, 123 (21), 5014-5021.

·        Han, Y.; Xiao, F. S.; Wu, S.; Sun, Y.; Meng, X.; Li, D.; Lin, S.; Deng, F.; Ai, X., A novel method for incorporation of heteroatoms into the framework of ordered mesoporous silica materials synthesized in strong acidic media. Journal of Physical Chemistry B 2001, 105 (33), 7963-7966.

·        Guo, X.; Han, Y.; Zou, Y.; Li, D.; Yu, J.; Qiu, S.; Xiao, F. S., Application of logarithmic αx-axis on adsorption isotherms to improve micropore analysis. Microporous and Mesoporous Materials 2001, 42 (2-3), 325-336.

·        Zhai, Q. Z.; Qiu, S.; Xiao, F. S.; Zhang, Z. T.; Shao, C. L.; Han, Y., Preparation, characterization, and optical properties of the host-guest nanocomposite material zeolite-silver iodide. Materials Research Bulletin 2000, 35 (1), 59-73.

·        Yan, W.; Yu, J.; Xu, R.; Zhu, G.; Xiao, F.; Han, Y.; Sugiyama, K.; Terasaki, O., [Al12P13O52]3-[(CH2)6N4H3]3+: An anionic aluminophosphate molecular sieve with bronsted acidity. Chemistry of Materials 2000, 12 (9), 2517-2519.

·        Han, Y.; Ma, H.; Qiu, S.; Xiao, F. S., Preparation of zeolite A membranes by microwave heating. Microporous and Mesoporous Materials 1999,30 (2-3), 321-326.​​​​


 ​

​​